Skip to content Skip to footer

Apie mokyklą

Vairavimo mokykla ,,Eismo gidas” Tauragėje ruošia AM, A1, A2, A, B kategorijos vairuotojus.

Mokomieji automobiliai: PEUGEOT 308 (mechanine arba automatine PD) ir KIA Cee”d, motociklai YAMAHA ir HONDA, tokie pat kaip VĮ ,,Regitra”, metodinė medžiaga, pirmosios medicininės pagalbos kursai – tai tik dalis viso to, ką gaus ir kuo galės naudotis mūsų mokiniai.

Atestuoti vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai Robertas, Tomas, Juozapas, psichologė Eglė. Tai vairavimo mokykla, kur kiekvienas mokinys yra laukiamas ir kiekvienu yra rūpinamasi kaip savo nariu. Atiduodame visas žinias, laviname įgūdžius, kad kuo geriau mokinys išmoktų Kelių eismo taisykles, mokėtų saugiai, atsakingai ir ekologiškai vairuoti, išlaikyti egzaminus VĮ ,,Regitra” ir gauti vairuotojo pažymėjimą.

Tad, jei Jūs dar dvejojate, nedrįstate ir neturite vairuotojo pažymėjimo, arba, turite vairuotojo pažymėjimą, bet ilgą laiką nevairavote ir norite patobulinti savo vairavimo įgūdžius, ateikite į mūsų mokyklą. Mes pasiruošę Jums padėti!

 Mokymosi metu, mokiniai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų.
 Papildomo mokymo kursai vairuotojams, kurie yra pažeidę Kelių eismo taisykles.
 Motociklų ir aprangos nuoma egzaminams.

Kainos

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS​

DARBO TVARKOS IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

PATVIRTINTA Vadovas Alvydas Jacikevičius 2018-02-15 įsakymu Nr. 7

I. BENDROJI DALIS
Vairavimo mokyklos IĮ ,,Eismo gidas“, į.k. 302317721 mokymo veikla vykdoma vadovaujantis LR Konstitucija, LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, LR Susisiekimo, LR Švietimo ministrų, Valstybinės kelių transporto inspekcijos įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vairavimo mokyklų veiklą bei šiomis taisyklėmis.

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Administracinė patalpa – patalpa, skirta klientams aptarnauti, dokumentams tvarkyti ir saugoti.

Mokymo patalpa – patalpa, skirta vykdyti pirminį vairuotojų teorijos mokymą.

Vairavimo mokykla – LR įregistruota įmonė, kuriai VKTI viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti tam tikrų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, jame nurodytoje mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse).

Mokymo valanda – 45 min., laikas per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais.

Vairuotojų mokytojas, vairavimo instruktorius – reikalavimus atitinkantis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė vykdyti teorijos ir praktinio važiavimo mokymus.

Mokyklos psichologas – asmuo, turintis ne mažesnę kaip 2 metų psichologo darbo patirtį ir aukštąjį psichologijos krypties išsilavinimą.

Kitos sąvokos taisyklėse suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

II. DARBO TVARKOS ORGANIZAVIMAS
1. Pirminiam ir papildomam vairuotojų mokymui turėti įrengtas mokymo patalpas, kurios turi atitikti patvirtintas sanitarines, higienos, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos ir kitus reikalavimus ar sąlygas; nuosavą ar kitais teisėtais pagrindais naudojamą uždarą vairavimo mokymo aikštelę; nuosavas ar kitais teisės pagrindais naudojamas mokomąsias transporto priemones.
2. Parengti ir patvirtinti vairuotojų pirminio ir papildomo mokymo teminius planus.
3. Paskirti asmenį, atsakingą už vairuotojų pirminį ir papildomą mokymą.
4. Pirminiam ir papildomam vairuotojų mokymui priimti dirbti vairuotojų teorijos mokytojus, vairavimo instruktorius, administratorių, psichologą, sudarant darbo sutartis.
5. Darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis.
6. Vairavimo mokykloje nustatoma 5 darbo dienų savaitė.
7. Darbo laikas I-V 8.00-17.00 Pietų pertrauka 12.30-13.30. Administracijos darbo laikas 17.00-18.00, šeštadienį – 10.00-12.00
8. Teorijos mokytojų, vairavimo instruktorių, psichologo darbo laikas nustatomas pagal individualiai sudarytą darbo grafiką, faktiškai dirbtas laikas negali būti ilgesnis nei nustatyta Darbo kodekse. Darbuotojai turi teisę daryti trumpalaikes pertraukas, atsižvelgiant į darbo intensyvumą ir darbo pobūdį.
9. Atostogos suteikiamos pagal Darbo kodekso reikalavimus. Už pirmuosius metus, atostogos suteikiamos ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo darbo pradžios. Gali būti suteikiamos nemokamos atostogos pagal atskirą susitarimą. Per kalendorinius metus atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų.
10. Darbuotojas, esant rimtai priežasčiai, gali nedirbti 1 darbo dieną tik suderinęs su įmonės vadovu.
11. Darbo užmokestis mokamas 1 kartą per mėnesį, turint darbuotojo prašymą.
12. Už gerą darbą darbuotojai gali būti taikomos šios skatinimo priemonės: padėka, dovana, premija. Skatinimo priemonės taikomos vadovo įsakymu.
13. Už darbo drausmės pažeidimus gali būti skiriamos vadovo įsakymu nuobaudos: pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo.
14. Darbo pažeidimu laikoma: komercinių paslapčių atskleidimas arba pranešimas konkuruojančiai įmonei; veikla, turinti vagystės, sukčiavimo, turto iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių; kai darbuotojas darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų; neatvykimas į darbą be svarbios priežasties, priekabiavimas, šiurkštus, grubus, nemandagus elgesys su klientais, atsisakymas tikrintis sveikatą, jei tokie patikrinimai yra privalomi, kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka.
15. Darbuotojas privalo sugebėti vykdyti savo darbą, užtikrinti būtinas funkcijas ir prisiimti reikiamą atsakomybę.
16. Priimant į darbą, darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su darbo saugos instrukcijomis, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbą.
17. Darbuotojas gali būti priimtas dirbti bandomajam laikotarpiui arba terminuotai. Darbo sutarties sąlygos keičiamos tik esant raštiškam darbuotojo sutikimui.
18. Darbo sutartis gali būti nutraukta tik įstatymu numatytais pagrindais.

III. DARBAS SU MOKINIAIS
1. Asmeninis dėmesys rodomas mokiniui yra esminis gero aptarnavimo elementas: nuoširdus, draugiškas, geros nuotaikos, puikus savo profesijos žinovas, savo darbui atsidavęs specialistas sudaro gerą įspūdį apie įmonę ir jos teikiamas paslaugas.
2. Darbuotojas privalo savo kompetencijos ribose užtikrinti grįžtamąjį ryšį tarp mokinio ir įmonės.
3. Dirbant su mokiniu, darbuotojui draudžiama: rūkyti, šnekėtis su kolegomis, petraukti kolegos bendravimą su mokiniu, kramtyti gumą, valgyti, kalbėtis telefonu asmeniniais reikalais, tvarkyti savo asmeninius reikalus kai vyksta mokymas.
4. Administracinėje, mokymo patalpose , automobiliuose turi būti vengiama triukšmauti ar kitais būdais trukdyti mokymo procesą.
5. Darbuotojai privalo laikyti darbų saugos, gaisrinės saugos reikalavimų. Apie kilusius incidentus, nedelsiant pranešti tel. 112 ir informuoti įmonės vadovą.
6. Kiekvienas darbuotojas privalo žinoti:
6.1. mokinys yra pats svarbiausias asmuo, mokinys niekada netrukdo;
6.2. mokinys yra tas asmuo, kurio dėka įmonė turi savo verslą.

IV. DARBO VIETOS TVARKA
1. Įmonės darbuotojai privalo: palaikyti tvarką ir švarą darbo vietoje, saugoti įmonės turtą, efektyviai naudoti įrenginius, darbo techniką, racionaliai panaudoti medžiagas, taupyti energiją bei kitus materialinius resursus.
2. Baigus darbą, išjungti visus prietaisus, įrenginius, užrakinti patalpas ir jas priduoti saugos tarnybai.
3. Nesivesti, nekviesti pašalinių asmenų, kurie nėra susiję su mokymo procesu.
4. Vairavimo mokymo automobiliuose palaikyti švarą, periodiškai juos valyti, nuplauti, neprikrauti pašalinių daiktų, nevežioti pašalinių asmenų. Reguliariai atlikti technines apžiūras, savalaikiai taisyti gedimus.
5. Baigus darbą, automobilį laikyti ir saugoti darbuotojo gyvenamojoje zonoje.
6. Už tvarką įmonės patalpose atsakingas įmonės vadovas arba įsakymu paskirtas kitas asmuo.

V. SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIPAREIGOJIMAI, NUTRAUKIMO TVARKA
1. Mokiniai mokytis į vairavimo kursus priimami sudarius rašytinę sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis santykius tarp mokinio ir vairavimo mokyklos. Sutartis sudaroma vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis.
2. Sutartis įsigalioja, kai pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
3. Mokiniai , sudarydami mokymo sutartį su vairavimo mokykla turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose.
4. Vairavimo mokykloje mokymas yra mokamas. Mokytis priimami mokiniai, pateikę reikalingus dokumentus, pasirašę mokymo sutartį ir sumokėję pradinį įnašą, numatytą mokymo sutartyje. Už papildomą vairavimo mokymą sumokama visa suma iš karto.

VI. VAIRAVIMO MOKYKLA ĮSIPAREIGOJA:
1. Suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių vairuotojų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir elgsenos reikalavimuose.
2. Mokiniui pageidaujant, išduoti pažymą, patvirtinančią išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą, papildomo mokymo kursą.
3. Sudaryti sąlygas mokytis klasėje kompiuterine programa.
4. Suteikti galimybę naudotis mokymo metodine medžiaga bei mokymosi priemonėmis.
5. Sudaryti tinkamas teorijos ir saugaus praktinio vairavimo mokymosi sąlygas, taikant pažangiausius mokymo metodus.
6. Baigus mokymą, vykdyti mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita turi trukti ne trumpiau kaip 45 min. ir turi būti daromas vaizdo ir garso įrašas. Įrašai saugomi 1 metus kontrolės tikslais, be mokinio ir vairavimo instruktoriaus raštiškų sutikimų negali būti viešinami.
7. Tvarkyti ir laiku pateikti duomenis VĮ ,,Regitra“ apie asmenis, su kuriais sudaryta mokymo sutartis.
8. Mokiniui pageidaujant, suteikiama galimybė peržiūrėti praktinio vairavimo mokykloje vairavimo mokymo galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą.
9. Mokiniui pageidaujant, papildomai tobulinti jo turimas teorijos žinias ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžius.
10. Vykdyti praktinius užsiėmimus, kurių trukmė per dieną ne ilgesnė kaip 3 akad. val.

VII. MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ
1. Gauti mokymo sutartyje numatytas mokymo paslaugas, laiku už jas atsiskaityti.
2. Naudotis metodine medžiaga bei mokymo priemonėmis.
3. Dėl pateisinamų priežasčių atidėti mokymą.
4. Teorijos pamokas lankyti ir mokytis grupėje.
5. Laikytis darbo tvarkos, priešgaisrinės saugos taisyklių, tausoti įmonės turtą, atlyginti žalą, jei turtas buvo sugadintas arba sunaikintas dėl mokinio kaltės.
6. Pateikti galiojantį asmens dokumentą, nuotrauką, medicininę pažymą (forma Nr. 083-1/a), papildomam vairuotojų mokymui reikia pateikti įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, vairuotojo pažymėjimą, jei jis neatimtas, pažeidimo aprašą.
7. Pradedantieji vairuotojai, pažeidę KET ir vairuotojai, kuriems teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, norėdami užbaigti papildomą vairuotojų mokymą privalo 45 min. individualiai su mokyklos psichologu analizuoti padarytą KET pažeidimą (-us), išklausyti teorijos mokytojo 45 min., psichologo 90 min. vedamą teorijos ir psichologijos kursą, 45 min. su vairavimo instruktoriumi vairuoti B kat. transporto priemonę bei išlaikyti žinių patikrinimo testą.
8. Sistemingai mokytis, gerbti mokytojus, darbuotojus, bendramokslius.
9. Vykdyti teisėtus mokytojų, darbuotojų reikalavimus.
10. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys, grubiai pažeidžia darbo tvarkos taisykles, nesumoka už mokslą, nelanko be pateisinamos priežasties pamokų, negali tęsti mokslų dėl įsigalėjusio teismo nuosprendžio. Sumokėti įnašai nėra gražinami.
11. Dėl svarbių priežasčių negalintis atvykti į praktinio vairavimo pamoką, mokinys turi ne vėliau kaip prieš dieną iki 18 val. perspėti vairavimo instruktorių. Neperspėjus, pinigai už pamokas nebus gražinami.
12. Sutikti, kad praktinio vairavimo galutinės įskaitos, papildomo mokymo: 45 min. teorijos , 45 min. praktikos, 90 min. psichologo vedamų kursų metu būtų daromas vaizdo ir garso įrašas, kuris be raštiško sutikimo nerodomas, išskyrus įmonės kontrolės tikslais ir saugomas 1 metus nuo įrašo padarymo.

VIII. MOKINIUI DRAUDŽIAMA:
1. Smurtauti, keiktis, triukšmauti, gadinti įmonės turtą.
2. Į teorijos ir praktinio vairavimo pamokas ateiti vartojus alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas ar kitas svaigiąsias medžiagas, vaistus, kurie slopina reakciją.
3. Naudotis mobiliaisiais telefonais teorijos ir praktinio vairavimo pamokose.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Mokyklos darbo tvarkos taisyklės galioja nuo patvirtinimo dienos visiems darbuotojams ir mokiniams.
2. Darbuotojai ir mokiniai su šiomis taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.
3. Mokiniai su šiomis taisyklėmis supažindinami, pasirašant mokymo sutartį.
4. Vairavimo mokyklos šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus – teisės aktų nustatyta tvarka.

Renkamos naujos grupės
Tauragėje

Vairavimo pamokos visiems!

A1, A2, A, B kategorijų teorijos ir praktinių vairavimų pamokos ir papildomas vairuotojų mokymas pažeidus KET, Tauragėje

Adresas

Dariaus ir Girėno g. 26, Tauragė. II aukštas

Renkamos naujos grupės!
Bendraukime
(8-699) 59701
Naujienos
Geriausi pasiūlymai Jums!

Visos teisės saugomos ©  Sprendimas: S-MEDIA